سالکالا - شرکت سیلوان

با توجه به نتایج حاصله ازگرازشات واحد تحقیقات بازاریابی این شرکت، نیاز بازار ما را برای تولید محصولی جدید واداشت که تحقیقات تولید یخچال و فریزر در سال 83.

مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد .

دو. عدد. گلدان،. بیلچه،. بذر. گیاه. زراعی،. خاك. زراعی،. کود. شیمایی. و. دامی، .. معدن. استخراج. می. شوند. ؛. مصرف. شوند،. آنها. را. معدنی. می. گویند. مانند. آهک. چنانچه .. هانی را گویند که چرخه زندگی آنها یعنی از جوانه زدن بذر تا تولید بذر جدید در طی یک .. صافی. افشانک. آچارکشی. شکل. 44. -. برخی از اجزای سمپاش بوم. دار پشت تراکتوری.

سالکالا - ماشین سازی پیمان توس

کد شناسایی: 4428 نام برند: peymantoos توصیف شرکت: شرکت ماشین سازی پیمان توس با داشتن سوابق اجرایی موفق مدیران خود ، دربخش صنعتی در حال فعالیت می.

Cover of page one (asad 1385)

دو. ه اون. مخكي. ت تول شوى ؤ. هغه موترهم. په همدغه كلوﻟه پشته. كﯥ. د. برج برق سره. نژدې. په. همدا ډول . پد. ې. اساس مون هم. دپكتيا ،پكتيكا اوخوست وﻻيتو. ته مو. دغزني وﻻيت نه ... ساختن اين جنگ تباه کن ازهرنوع سعی وتﻼش سياسی .. معادن و صنايع است وﻟی به اجاره داده شده به يک تعداد .. شود مابين دو کوه است که از اين طرف کوه صافی و از آن.

ﻋﺪاﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮوژﻩ - german

هﺪف و ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺮوژﻩ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ ﺗﻠﺦ و ... در ﭘﺮوﺳﻪ اوﻟﻮﻳﺖ هﺎﯼ دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ، رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺗﻌﻬﺪ. ﻣﻌﺘﺒﺮرا ... وزﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﭘﻠﭽﺮﺧﻲ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ و ﺑﻪ هﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﻨﻴﺮ آﺮﻳﻢ ﻋﻄﺎﻳﻲ وزﻳﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات و .. ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺮدﻩ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دﻳﻮاري ﺑﺮدﻩ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﻲ آﻪ ﻟﺖ .. ﮐﻨﺪهﺎر، ﻟﻮﮔﺮ، ﻏﺰﻧﯽ، ﮔﺮدﻳﺰ، ﮐﻮهﯽ ﺻﺎﻓﯽ، و ﭼﻬﺎر اﻃﺮاف ﮐ.

پد سنباده الماس برای سنگ مرمر - سنگ شکن

مخرب به الماس صیقل پد گرانیت پرداخت پرده های پرداخت سنگ مرمر سنگ . . معدن سنگ مرمر، خام تطبیق بلوک سنگ مرمر و برش خشک از معدن سنگ مرمر سیم الماس ما برای.

چشم ناآرام 2- مهر 94.pdf - بیمارستان فارابی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

قرار بود هر دو چشـم هم زمان عمل شـود و لنز چندکانونی کار گذاشته شود. .. ضايعات، پشت پلک فوقانی يا در اطراف ليمبوس )يا ترکيبی از . گرده گياهان و کپک ها در مشاغلی نظير صنعت و معدن، دامداری، ... کوچک را گرفته و مانع ورود آنها به چشم میشوند )مانند يک صافی يا يک توری( و باعث ... ابعاد جديدی را بر اختال کيفيت زندگی میافزايد.

دیکشنری نساجی ص 6 - مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

Trough شاسی ( ظرف محلول رنگ و مواد درماشین پد ) . Standard condition شرایط استاندارد - مقدار رطوبتی که یک منسوج در شرایط عادی می . Extracting شستشوی پس از رنگرزی - شستشو با آب برای خارج ساختن رنگهای اضافی .. Molecular sieves صافی های مولکولی .. Shuttle checking buffer ضربه گیر پشت مضراب - کنترل کننده ماکو

برای ساخت یک پد صافی پشته جدید در معدن,

پـــابـــرهــنـه بــاز گــشــت - Scribd

تحریر از حوادث جنگ خانمانسوز که قامت رسای هر کدام مارا خمیده ساخت و دامان مادر میهن .. ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺪرﺑﺰرگ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ازﭼﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺴﻠﮏ ﺕﺠﺎرت زرداﺵﺖ وﺳﻠﺴﻠﻪ ﺕﺠﺎرت .. ﻧﺎﻣﺰادی ﺵﺒﻨﻢ وﻋﺎﻝﻢ ﺑﻌﺪازﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺵﺪن ازدواﺟﻬﺎ ﻳﮏ روی داد ﺟﺪﻳﺪ در . ﺁرزوداﺵﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺕﺤﺼﻴﻠﺶ دروزارت ﻣﻌﺪن ﻣﻘﺮرﺵﻮد ، از ﺕﻘﺮرش درﮐﺎرهﺎی ﺧﻼف .. ﺡﻤﻴﺮا ﮔﻴﻼس را ﺑﺮداﺵﺖ و ﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻪ را ﺹﺎﻓﯽ ﮐﺮد .

آیا روایتی از معصومین(ع) درباره آخر الزمان ایران مبنی بر تشکیل .

7 مارس 2014 . حضرت در این زمینه می‌فرماید: «هر یک از شما باید به آن چه که به وسیلة آن به دوستی ما نزدیک می‌شود، . لطف الله صافی، منتخب الاثر، ص ۶۲۹، حدیث ۵. ۳.

معدن نفرايت کوه صافى به شکل غيرقانونى استخراج می‌شود | Pajhwok .

10 جولای 2016 . حاجی محمد ولی صافى ريیس شورای انکشافی کوه صافی گفت که يک معدن نفرايت در پنج کيلومترى شرق مرکز کوه صافى، در منطقۀ موسوم به نيلى که.

جنگل - رفتیم که رفتیم - BLOGFA

نکردم پشت سر هم بندگان لخت و عور ایجاد ... یک هنرمند برای ساخت یک تابلو از 200 هزار مورچه استفاده کرد. .. نام پد رزرتشت "اورشسب" و نام ما درش "دغد و" بود. ... عتیق، داوود، تابوت عهد را که حامل ده فرمان بود به اورشلیم آورد و آن را در معبدی جدید نصب کرد. ... این منطقه پوشش گیاهی فقیری دارد و در این جزیره معدن خاک سرخ نیز موجود است.

ﭘﺎرازﯾﺘﻮﺋﯿﺪ ﮐﺶ ﺑﺮ زﻧﺒﻮر ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭼﻨﺪ آﻓﺖ ﭼﮑﯿﺪه 1 - سامانه همایش های دانشگاه .

9 مارس 2017 . Effects of thiacloprid, a new chloronicotinyl insecticide, on the egg parasitoid ... ﭘﺪ. ﯾﺪه. ﯽﻣ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﻧﺎﺷ. ﯽ. از ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي. ﻓ. ﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ. ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﮑﺎﻧ. ﯿﺴﻢ. ﻫﺎي. دﻓﺎﻋ. ﯽ .. ﭘﯿﺘﺮ ﺷﺎون آن را در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﺧﺰه ي ﻣﺘﺮاﮐﻢ در ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. 4(. ). .. ﭘﺸﺖ ﺑﺮگ. ﻫﺎ. ي. ﯿﺧ. ﺎر. ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﺪه و ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘ. ﻢﯿ. ﯾو. ﻏﺎ. ﯿ. ﺮﻣﺴﺘﻘ. ﻢﯿ. ﺧﺴﺎرت ﻣ. ﯽ .. ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﺳﺎﺧﺖ.

هفتمین همایش صنایع فراساحل - انجمن مهندسی دریایی ایران

خیز، طراحی سکوهای ثابت و شناور، تکنولوژی و روش های ساخت در صنایع فراساحل، استانداردها .. فندرپایل های موجود و ایجاد یک ردیس سپری جدید در مقابل سپری ج.

ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻮاﺑﻂ زﯾﺴﺖ اي ﻣﺼﺎﻟﺢ رودﺧﺎﻧﻪ

17 آوريل 2012 . زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ. 87. 6-1-7- ... ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺶ و ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ در ﻣﻌﺎدن ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ . ﺑﻪ. ﻃﻮر ... ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﺑﺮاي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ ... اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭘﺪ ... ﭘﺸـﺘﻪ. ﻫـﺎي. ﯽرﺳﻮﺑ. در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ. ﻣﻮﺟ. ﻣﯽﺐ. ﺷﻮد. ﺣﺮﮐﺖ. ﻣﺎﻫﯽ. ﻫﺎ. اﯿاز ﻣ. ﯾﺎن .. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ.

ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻮاﺑﻂ زﯾﺴﺖ اي ﻣﺼﺎﻟﺢ رودﺧﺎﻧﻪ

17 آوريل 2012 . زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ. 87. 6-1-7- ... ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺶ و ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ در ﻣﻌﺎدن ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ . ﺑﻪ. ﻃﻮر ... ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﺑﺮاي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ ... اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭘﺪ ... ﭘﺸـﺘﻪ. ﻫـﺎي. ﯽرﺳﻮﺑ. در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ. ﻣﻮﺟ. ﻣﯽﺐ. ﺷﻮد. ﺣﺮﮐﺖ. ﻣﺎﻫﯽ. ﻫﺎ. اﯿاز ﻣ. ﯾﺎن .. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ.

برای ساخت یک پد صافی پشته جدید در معدن,

دین اسلام و تنظیم امور حیات اجتماع - پیام وطن

که دیگر پشت ... این پد. یده های هنری. ) نقاشی، پیکر تراشی، موسقی، رقص. وغیره( که جنبۀ معنوی دارند نه جنبۀ مادی داشته و . مفکوره های جدید یونانی و هندی مخلوط شده و از اختالط این هر دو مفکوره ها بالخاصه در ... در یک کلمه مختصر دین، رها ساختن افکار از قید خرافات و اوها .. شناسی گسترش بخشد و سر انجام به عنوان انجنیر معدن.

خفاش الگوریتم روش از استفاده با معدنی ذخایر تخمین - دومین کنفرانس .

عصبی در یک معدن سنگ آهک .. ها انتخاب شده و موقعیت جدید هر خفاش به طور محل .. امنیت. اطالعات. در. اینترنت. اشیاء،. امنیت. الیه. شبکه. است . الیه. ای. از. پشته. ی .. ره. قبلی گر. دد. لیست زیر راه. حل. تشخیص هر یک. از. مو. ارد. باال. را در. پد. ران. مو. رد ا ... ساخت. به. عنوان. یک. سرویس. 5. که. به. طور. خالصه. با. IAAS. شناخته. می. شود.

برای ساخت یک پد صافی پشته جدید در معدن,

2 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﻤﻊ آوري آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻠﻤﺎﺳ. ﻫﺎﻪ. 4،. ﺟﺰاﻳﺮ و ﭘﺸﺘ. ﻫﺎﻪ. ي رﺳﻮﺑﻲ. 5. در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ. از ﻧﻈﺮ. اﻫﻤﻴﺖ. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ... آن ﺑﺮ ﺳﺎز. ﻫﺎه. ي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. [. 69]. ﺳﺎﺧﺖ. ﭘﻞ و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑ .. ﻫﺮ دو ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﺻﺎﻓﻲ ﻳﺎ ﻛﺪري آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .. ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺪ. هﻳﺪ. ﻫﺎ. ي ﻓﺮاﺑﺎزه. اي. در اﻧﺪرﻛﻨﺶ. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزه ﭘﻴﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و .. اي ﻣﻌﺎدن ﺧﺎرج از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن رودﺧﺎﻧﻪ.

دانستنیهای ایران وجهان - اداب وسنن و رسوم مردم ایران

1 آوريل 2012 . در بعضی از دربارهای سلطنتی جشن یک ماه ادامه داشته ‌است. .. آب، نشانه صافی، پاکی و گشایش در کارها، سبزه به معنای حیات و نشاط و شادابی ... همچنین در هنگام تحویل سال جدید، همه اعضای خانواده اطراف سفره هفت سین می .. عروسی که انجام شد ، هر موقع شب که باشد پشت پرده گیر دستمالها و یا خبر .. اشنای با معادن ایران

تگ های مطالب » موسسه آموزشی مهروماه

قیمتی کمتر از 2000 دلار10 اردیبهشت10 بوی جدید قابل استشمام10 بوی قابل استشمام100 نکته100 نکته ریاضی نهم100 نکته ریاضی هشتم100 نکته علوم نهم1000.

تأمین امنیت دریانوردی با استفاده از تسلیحات لیزری نوین و هوشمنـد

در هميـن راسـتا صنعـت دریایـي یـك عامـل بـرای توسـعه واقعـي و پایـدار یـك کشـور . وزارت صنعت، معدن و تجارت .. طراحی و ساخت یك شناور جدید زیرسطحی نوع هاورینگ .. ازی. به توسعه و ارتقاء خدمات بندر. ی. به. مشتر. انی. ین. ازمند. پشت. وانه. یا .. صافی. در بعد رفتاری و فرهنگ سازمانی در بعد زمینه ای از مهمترین موانع پیاده سازی و.

معادن کرومیت افغانستان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معادن سنگ کرومیت در حصص مرکزی قرار داشته ولایتهای مانند وردک خوست لوگر کابل پروان . این معادن از شمال به طرف جنوب در یک ساحه وسیع وجود دارد. . ټن بوده و یک ذخیره متوسط محسوب می‌گردد؛ لذا حفظ و نگهداشت آن برای صنعتی ساختن آینده کشور . این معادن از کوه صافی شروع گردیده الی مناطق پیک سرپوخی غر ولایت پروان ادامه دارد.

که 521861 رو 484195 من 449602 به 396624 و 372716 تو - GitHub

18 جولای 2018 . . 47468 يک 47089 ولي 46857 ميشه 46273 هر 44853 الان 44083 اونا 44042 یه . 9449 مهم 9413 پشت 9407 هيچوقت 9386 نمی 9354 لطفا 9343 مال 9263 بزنم . 6461 زده 6444 مدرسه 6435 آقا 6425 جديد 6409 نميخوام 6387 عنوان 6378 خواد ... 1190 بلد 1187 اميدوار 1187 ساخت 1187 روبرو 1185 کارل 1184 زخمي 1184.

PCWORLD IRAN

ﻳﻚ ﺷــﺎﻫﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ. ﻛﻪ ﻳــﻚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﺎﻟﯽ .. ﻫﺎ ﺑﻪChock ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ Choke. ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ .. ﺟﺴــﺘﺠﻮﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ، ﺳــﺮﺑﺮﮒ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺯ. ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. .. ﺷــﺮﮐﺖ ﺍﭘــﻞ ﺗﺒﻠﺖ ﺁﯼ ﭘﺪ ﻣﻴﻨﯽ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﮐﺘﺒﺮ ﺑــﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻭﺍﻧﻪ. ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. .. ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻧﻴﺰ.

دانلود فایل exe - موسسه نیکوکاری مهرآفرین

آلبرشت دورر برنده شد و به نورنبرگ رفت و آلبرت به معدن .. در حقیقت یک پیشرفت و ترقی ۱۰ در تسدی جدید با . و دوباره برایه باز السنه به ز ن پد موشنک در حال عمر .. صافي أسير تور شد ... می شوید که روزهای سختی را پشت قاسم نانسی۔ .. در آن می افتد که می توان از آن یک فیلم سینمایی ساخت، حتما در شب بر این تنبلی تقلید می.

آخرین فهرست کالاهای دانش بنیان - شبکه دانش بنیان ایران

معدنی. « بخش فناوری. های پیشرفته. ته. یه. شده. توسرط وزارت صرنعت معردن و. ت ارت . کسب نورات از افراد در هر یک از حوزه .. ت هینات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی . ورود محصوالت جدید به فهرست کاالها و خدمات ... آزمون کالیبراسیون ت هینات پنشکی. 65. 08. محصوالت پیشرفته. سایر حوزه. ها. معدن .. فیلتر هیبرید در رده ولتا.

برای ساخت یک پد صافی پشته جدید در معدن,

معادن کرومیت افغانستان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معادن سنگ کرومیت در حصص مرکزی قرار داشته ولایتهای مانند وردک خوست لوگر کابل پروان . این معادن از شمال به طرف جنوب در یک ساحه وسیع وجود دارد. . ټن بوده و یک ذخیره متوسط محسوب می‌گردد؛ لذا حفظ و نگهداشت آن برای صنعتی ساختن آینده کشور . این معادن از کوه صافی شروع گردیده الی مناطق پیک سرپوخی غر ولایت پروان ادامه دارد.