طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - راد تبلیغ - تبلیغات اینترنتی .

31 ا کتبر 2017 . . Notebook · لوازم جانبی · نرم افزار · خدمات اینترنت · طراحی WEB · Hosting .. اجرای خاکبرداری، تخریب، تسطیح و رگلاژ و شیب بندی و آسفالت. .. جهانی در مارک های قفل هوشمندسامسونگ، قفل هوشمندگیت من، قفل دیجیتالی میلر این مدل قفل ها .. سقف های کاذب ساختارهای سبکی هستند که به واسطه تولید صنعتی، دارای.

میلر تسطیح و تجهیزات ساختاری طراحی,

تقویت شرکت های دانش بنیان - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع .

23 ژوئن 2018 . روستا، شهرستان و استان اقدام به ایجاد ساختار و تنظیم شیوه نا .. طراحی. تو. ولید. کاال. و. خدمات. (. در. حوزه. فناوری های. برتر. و. با. ارزش .. تجهیزات. و. فرآیندهایی. که. ح. ائز. شرایط. آیین. نامه. ارزیابی .. تسطیح. که. فاقد. باکتری. ها. و. مواد. آلی. مفید. هستند. و. مقدار. زیاد .. 32- Miller G, Shulaev V, Mitter R. 2008.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

23 ژوئن 2016 . وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز. ﺳﺎده ﺑﻮده و .. 25- Wang J., Sammis, T. W., Gutschick V. P., Gebremichael M., and Miller D. R. 2009. Sensitivity Analysis .. ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎط ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟـﻪ .. ﭘﺲ از ﺗﺴﻄﯿﺢ، در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ دﺑﯽ ﭘﻤﭗ روﺷـﻦ. ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از .. اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺳـﺎده. ﺗـﺮي.

تیر ۱۳۹۲ - انواع پروژه های برق از کارشناسی تا دکترا

18- مطالعه و طراحی مدار های مجتمع حلقه قفل فاز برای کاربرد های فرکانس بالا .. 162- آنالیز و شبیه سازی ساختارهای نوری نا همگن بای- استابل * 163- طراحی و ساخت سیستم آموزشی ATA * 164- تجهیز دستگاه پرس قرص به سنسورهای نیرو و فاصله * .. op-amp compensation, single-stage op amps, and nested Miller compensation.

میلر تسطیح و تجهیزات ساختاری طراحی,

کرج 1392 ( بیولوژی و اکولوژی علفهای هرز) - دانشگاه تهران

در هنگام ساخت شبكه عصبی مصنوعی، به تعداد يک و دو اليه پنهان مورد استفاده قارار .. خاك است. عمق دفن. بذر بر سبز شدن بذور، و انتخاب روش. ها. و. تجهيزات. خاك. ورزي .. بال, ميلر. 2222 .(. نتايج يک تحقيق در آمريكا نشان می دهد. زمانی كه علفكش .. تهيه زمين در سامانه مرسوم، طبق عرف منطقه شامل شخم برگردان، ديسک و تسطيح زمين و.

ﮔﻨﺪم آﺑﯽ و دﯾﻢ - سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻫﻤﻮارﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺖ ﺑﺬرﮐﺎري و اﻧﺠﺎم آﺑﯿﺎري ﻣﻄﻠـﻮب. اﺳ. ﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﺮ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت دﯾﺴﮏ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺬر. -. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ.

میلر تسطیح و تجهیزات ساختاری طراحی,

بازار لاستیک خودرو | خرید, فروش لاستیک | قیمت روز لاستیک

افزایش قیمت روز لاستیک لیفتراک نیز سبب افزایش هزینه‌های نگهداری و قیمت تمام شده کالا و تجهیزات میشود. لاستیک خودروهای سواری شهری، خودرو های تجاری باری،.

در ﻏﯿﺮﻣﺨﺮب ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم راﻫﻨﻤﺎي ﻫﺎ راه روﺳﺎزي - سازمان عمران تبریز

1 فوریه 2017 . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﺮوﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎه .. از ﺳﺎﺧﺖ، از ارﻛﺎن ﻫﺮ روش ﻣﺪرﻳﺖ روﺳﺎزي ﺑﻮده و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ .. ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ارﺗﻌﺎش ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻏﻴﺮﻣﺨﺮب از ﻧﻮع اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﻧﻤﻲ .. ﺗﺴﻄﻴﺢ دﻗﻴﻖ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ و در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ .. 47- Sully-Miller Contracting Company Quality Control Department, "A SUMMARY.

ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻛ

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ داﺷﺘﻪ ... ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ... ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺎري. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻛﺎرآﻳﻲ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻛـﻪ در زﻣـﺎن ... ﻫـﺎي. واﻛﺴﻲ.,. ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎزدﻫﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳـﻮزاﻧﺪن ﺳـﻮﺧﺖ. ﻫـﺎي ﻣـﺎﻳﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. (. ﻣﻴﻠـﺮ ... اﻣﺎ در ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺎﺧﻪ.

سکونت در روستاها آسان تر شده است - شرکت ملی گاز

این تجهیز بومی س ازی ش ده و در حال تهیه کمپرس ورها با برند داخلی ... عملیات تسطیح مسیر500 کیلومتر خطوط انتقال گاز در بخش هایی از محدوده .. همچنین از راه اندازی ترانس رکتیفایر با استفاده از برد الکترونیک طراحی شده توسط کارشناسان واحد مهندسی و حفاظت از زنگ در .. آلکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم، در این.

خروجی اکسل - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

113, 91060751, 60751, طراحی روشنایی مصنوعی داخلی به روش نسبت فضای اتاق .. و جرمگیری و تسطیح ریشه چهار مرحله ای بر بهبود پارامترهای بالینی و سرولوژیک در .. ساختار بافتی غضروف مهندسی شده از کندروسیت انسانی در داربست طراحی شده از .. تحلیل لثه میلر II : کارآزمایی بالینی تصادفی, دانشگاه علوم پزشکي تبريز.

Abstracts Book of The International Congress of Young .

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در آن زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ و ﻣﻨﺰويﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪ ،1380 دﺳﺖﮐﻢ در ﻧﯿﻤﻪ .. در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﯿﻠﺮ و ﺳﺎﻣﻨﺮ اذﻫﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دوره در ﻣﻠﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ . .. ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ )اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺿﺪ ﻫﻮاﯾﯽ( ﺗﺴﻄﯿﺢ ﺷﺪه و اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ اﺛﺮي از ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺟﺎي ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ . .. ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش را ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﻮش در ﮐﺎر ﺣﺠﺎران و ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﺎن داﻧﺴﺖ .

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ﺑﻮده ، ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی در ﻓﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن و. ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻻزم .. ﻫﺪف از ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻟﻮازم و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ. ﻣﻄﻠﻮب در آن . ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی و ﺳﺎﺧﺘﺎر. -1 .. ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺑﺮف روﺑﯽ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود . .8 ... ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ، ﭘﮑﺎﻧﻬﺎی ﻓﻠﺰی. -29. ﻣﯿﻠﺮ، رﮐﺲ. -. ﺑﯿﮑﺮ، ﮔﻠﻦ، ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﻧﻮرا.

تیر ۱۳۹۲ - انواع پروژه های برق از کارشناسی تا دکترا

18- مطالعه و طراحی مدار های مجتمع حلقه قفل فاز برای کاربرد های فرکانس بالا .. 162- آنالیز و شبیه سازی ساختارهای نوری نا همگن بای- استابل * 163- طراحی و ساخت سیستم آموزشی ATA * 164- تجهیز دستگاه پرس قرص به سنسورهای نیرو و فاصله * .. op-amp compensation, single-stage op amps, and nested Miller compensation.

خروج از عصــر یخبندان - اتاق بازرگانی

4 سپتامبر 2017 . سازمان برنامه در گذشته به یک دفتر و ساختار اقتصادی .. تأسیسات، ماشین آالت و تجهیزات تولیدی، مهم ترین عامل. توضیح دهنده رشد .. اصلی و فرعی تحت پوشــش، توسعه سطح اراضی تسطیح شده و مجهز به امکانات نوین ... تدوین اصول راهنمای برنامه ریزی و طراحی شهری برای ایجاد فضای کسب و کار مبتنی بر برنامه.

انجمن معماران جوان - مطالب معماری

فرم صورت یک پدیده است که شامل شکل، ساختار، وزن و حجم است. عملکرد همان .. دو، سه یا چهار خوابه، بخش خواب و تجهیزات آن در نیم طبقه بالا و بخش روز در طبقه پایین. ... طراحی فوق العاده از معمار معروف R. Miller ... در ضمن چنانچه سطح زمین نا صاف باشد باید با گریدر و یا با وسایل دستی تسطیح و خاکهای اضافی به محل دیگری برده شود .

فروشگاه کاغذ دیواری - دکوراسیون آرتیمان

۴ )مرحله انتخاب و ساخت رنگ : ابتدا نوع رنگ مورد نظر را با توجه به دیوار، سقف و غیره و ... یا لوازم داخلی مورد نیاز را به درام و سبک به طراحی داخلی مدرن و دکور مبدل می نماید. ... عوض کردن رنگ دیوار ها می تواند بیش از تغییر مبلمان یا حتی ساختار یک اتاق، .. •ادوارد میلر اپژوکوم نیز معماری را هنر ساختن و هدف کلی آن را محصور کردن فضا.

سکونت در روستاها آسان تر شده است - شرکت ملی گاز

این تجهیز بومی س ازی ش ده و در حال تهیه کمپرس ورها با برند داخلی ... عملیات تسطیح مسیر500 کیلومتر خطوط انتقال گاز در بخش هایی از محدوده .. همچنین از راه اندازی ترانس رکتیفایر با استفاده از برد الکترونیک طراحی شده توسط کارشناسان واحد مهندسی و حفاظت از زنگ در .. آلکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم، در این.

میلر تسطیح و تجهیزات ساختاری طراحی,

ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺁﻥ

9 ژانويه 2008 . ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺯﻭﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﻱ .. ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ1ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮﻭﺯﺍﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

انتقال اکسین در گیاه - BLOGFA

در ساختار و بافتهای درونی ، اندامهای هوایی بویژه در ساقه ، سازمانی کامل برای ... بازده فتوسنتز چه از ساخت قندها و چه از نظر میزان انرژی تولیدی در گیاهان مختلف .. اولین جداسازی یک سیتوکینین طبیعی توسط لقاح از بخش میوه اوکلنونیوزلند و میلر از ... ایجاد یک گلخانه بزرگ با مشکلات و هزینه های زیادی برای تسطیح همراه خواهد بود .

کرج 1392 ( بیولوژی و اکولوژی علفهای هرز) - دانشگاه تهران

در هنگام ساخت شبكه عصبی مصنوعی، به تعداد يک و دو اليه پنهان مورد استفاده قارار .. خاك است. عمق دفن. بذر بر سبز شدن بذور، و انتخاب روش. ها. و. تجهيزات. خاك. ورزي .. بال, ميلر. 2222 .(. نتايج يک تحقيق در آمريكا نشان می دهد. زمانی كه علفكش .. تهيه زمين در سامانه مرسوم، طبق عرف منطقه شامل شخم برگردان، ديسک و تسطيح زمين و.

باید منتظر معجزه ماند؟! - روزنامه کیمیای وطن

10 آوريل 2018 . ساخت، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های فوالدی به قطر 800 میلیمتر ... اعتبارات شـان باعـث شـده تـا میـزان خریـد آن هـا از بـازار تجهیـزات ... لـذا از اینـرو عملیـات تخریـب و تسـطیح آن جهـت اجرای ... اختالـی در تشـکیل سـاختار قلـب ایجـاد شـود، .. نسل کشــی« بــه کارگردانــی جانــی میلــر شــده اســت و از.

ليست اسناد موجود در كتابخانه

181, گزارشات فنی, مهندسي مشاور سازآب پردازان, طراحي سازه هاي آبي و سيستم انتقال ... 358, گزارشات فنی, گسترش كاراب, درمورد موضوع بارگيري و حمل و تسطيح خاكهاي مازاد .. 483, کتاب تخصصی, وزارت نيرو, استاندارد دستورالعمل حفر و تجهيز چاهكهاي .. 1199, کتاب تخصصی, غفاري ، هيبت الله, ساختارهاي اجتماعي عشاير بويراحمد.

134.pdf7.59 - شرکت ملی گاز

19 آوريل 2016 . است گرامی داشته شود که ساختار این شرکت از بدو تشکیل تاکنون و متناسب با روند توسعۀ اقتصادی و اجتماعی. کشور دستخوش .. ساخت تجهیزات با کیفیت باالتر و ارتقاء استاندارد ساخت ... شامل تسطیح مسیر، اصالح و احداث ابنیه، بتن ریزي و.. در سطح منطقه .. طبق اظهارات الکس ی میلر، رئیس گازپروم، این.

شماره۱۸۷۸۵/۶۰۵ ۲۹/۳/۱۳۸۷ - استانداری خراسان رضوی

3-6- ممنوعيت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني و نا امن در برابر زلزله و .. ۸ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار، تشكيلات تفصيلي سازمان و رده هاي .. تبصره وظايف، تعهدات، امكانات و تجهيزات سازمان پيشگيري و مديريت بحران .. الف ) تعيين مراكز مناسب اردوگاه ها; ب ) تسطيح زمين و نصب چادرها; ج ) اسكان خانواده ها در چادرها.

سخنگوى وزارت کشور خبر داد - دفتر هیئت دولت

17 فوریه 2018 . ساختار شکنانه کنند و خود را اپوزیسیون نظام بدانند. او در بخشـــی ... مسیر فعالیت صادرکنندگان می بایست تسهیل و تسطیح شود و در این زمینه. فقط سازمان .. ایــــن فیلم، متأثــــر از فیلم »مکس دیوانه« جرج میلر باشــــد. کــــه در آن، .. ساخت و تجهیز 3 بازارچه مرزی در شهرستان های نیمروز و میرجاوه به اتمام. رسیده و سه.

ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه: زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي

وﻇﺎﻳﻒ ﻳﺎ ﺣﺪود ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺼﺎ" ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳــﺪ، ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠـﻲ ،. ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﺟﺮا را ﻗﺎﺑﻞ .. ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات روي ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﻮﻋﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوژه اﺛﺮ ﻣـﻲ ﮔﺬارد. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ... ﺳﻴﻮﻳﻞ و ﻏﻴﺮه) ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻫﻲ ﺧﻄﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣــﻲ ﭘﺮدازﻧـﺪ، اﻣـﺎ. ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .. ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﮔﺮدد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛــﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﻔـﺮ. ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ - انجمن متخصصان محیط زیست

ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺒﺪﺍ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﲡﺰﯾﻪ .. ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎﯼ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ.