استاندارد ملی ایران - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمت سازمان ها و موسسات فعال در زمینه ... بتن آماده تازه اختلاطی که فقط با تجهیزات مخلوط کن ثابت ایستگاه مرکزی طبق.

گروه AKW - چین تولید کنندگان سیمان، تامین کنندگان، کارخانه .

ماشین آلات ساختمانی .. هنگام استفاده از محصولات سیمان لطفا با توجه به ساخت و ساز نقطه و الزامات طراحی درجه مقاومت بتن را با درجه تنوع و مقاومت سیمان را انتخاب کنید. . آن می تواند مطالبات بتن مخلوط گیاه که نیاز به حمل و نقل راه دور را تامین کند.

مایع کفزای دستگاه فوم بتن ( فوم پروتئینه DT300) - توسعه عمران داتام

15 نوامبر 2017 . در مقابل نیروهای فیزیکی و شیمیایی ناشی از مخلوط شدن در دستگاه فوم . نام گذاریهای فوم گیاهی، فوم نانو ، فوم اسیدی تنها عناوین تجاری می . فوم های شیمیایی معمولا بی رنگ و یا شفاف بوده و جهت مصرف در دستگاه فوم بتن می باشد .

امکان سنجی به کارگیری مصالح روسازی معابر در اجرای . - بنیاد مسکن

ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ از آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻗﯿﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻻﯾﮥ روﯾﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ،. ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده اﯾ ... روﺳﺎزي. ﻫﺎي. ﺑﺘﻦ. ﻏﻠﺘﮑﯽ. از. وﺳﺎﺋﻞ. و. ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﻣﻮر. د. اﺳﺘﻔﺎده. در. ﺳﺎﺧﺖ. روﺳـﺎزي. آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ . ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط. در. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي. ﻣﺨﻠﻮط. ﮐﻦ. ،. ﺑﺘﻦ. آﻣﺎده. ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ. ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎي. ﻣﺠﻬﺰ. ﺑـﻪ. ﺳﯿـﺴﺘﻢ. ﺗﺨﻠﯿﻪ. ﺑﻪ. ﻣﺤﻞ . اﯾﻦ ﺧﺎك در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺪه و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و. ﻏﺒـﺎري از.

امکان سنجی به کارگیری مصالح روسازی معابر در اجرای . - بنیاد مسکن

ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ از آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻗﯿﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻻﯾﮥ روﯾﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ،. ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده اﯾ ... روﺳﺎزي. ﻫﺎي. ﺑﺘﻦ. ﻏﻠﺘﮑﯽ. از. وﺳﺎﺋﻞ. و. ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﻣﻮر. د. اﺳﺘﻔﺎده. در. ﺳﺎﺧﺖ. روﺳـﺎزي. آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ . ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط. در. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي. ﻣﺨﻠﻮط. ﮐﻦ. ،. ﺑﺘﻦ. آﻣﺎده. ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ. ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎي. ﻣﺠﻬﺰ. ﺑـﻪ. ﺳﯿـﺴﺘﻢ. ﺗﺨﻠﯿﻪ. ﺑﻪ. ﻣﺤﻞ . اﯾﻦ ﺧﺎك در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺪه و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و. ﻏﺒـﺎري از.

نشریه شماره 55

8 جولای 2003 . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩی ﺗﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﺮﯾﻊ و ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ. ﺁﻥ، ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ .. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰوﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ ... و ﺣﻔﺮﻩ و ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک و ﺁﻫﮏ و ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﺬﺏ. ﺁﺏ ﺁﺟﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺁﻫﮑﯽ ﺩﺭ. 24 .. ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﻮک ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ و. 5/3. ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﻦ.

راﻫﻨﻤﺎي اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ - وزارت نفت

5 مارس 2014 . ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرداري ﻣﻮاد ، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﮐﺎرﮔﺎه و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ . .6 ... ﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨــﺼﻪ ﻫــﺎي ﻣﻘﺎوﻣــﺖ. ﻣﺨﻠﻮط. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ. 6-5. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺘﻦ اﯾﺮان. ١٠. ﻦ ﻭﻳـﮋﻩ. ﻱ ﺑـﺘ .. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﺘﻪ ﻳﺎ ﺁﺟﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻛﻒ.

طرح اختلاط بتن الیافی - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

23 ژوئن 2016 . بازدهی الیاف بوسیله مقاومت الیاف در برابر بیرون کشیده شدن از مخلوط کنترل .. ماشین آلات مورد استفاده جهت حمل و نقل، بارگیری و تراکم بتن Rcc.

انواع بتن - راهنمای جامع آشنایی با انواع بتن - ژوپیتر | بررسی و .

23 جولای 2018 . این دسته از بتن ها در سازه های حساس و مهمی مثل برج خلیفه استفاده می شوند ... رنگدانه های اکسید آهن زرد یا گل اُخری زرد رنگ محتوای باریم و کلسیم و fe2o3 .. بتن مگر معمولا توسط دستگاه های مخلوط کن کوچک ( بتنیر ) ساخته می شود ؛.

Microsoft Word - ResearchGate

نوع دیگری از بتن ویژه می توان به بتنی که در آن گیاه می روید اشاره کرد، که. محققان دانشگاه . و تراکم آن از ماشین آلات عملیات خاکی استفاده می شود. بتن متراکم شده . بتن اسفنجی، یک مخلوط سنگدانه درشت، آب و سیمان به اندازه اندک است. در ساختار این.

استاندارد ملی ایران - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمت سازمان ها و موسسات فعال در زمینه ... بتن آماده تازه اختلاطی که فقط با تجهیزات مخلوط کن ثابت ایستگاه مرکزی طبق.

استفاده بتن مخلوط گیاه و ماشین آلات,

مخلوط چرخ کوچک برای استفاده داخلی تصاویر - صفحه خانگی

کوچک مورد استفاده در چرخ ريشه مخلوط چرخ کوچک برای . تماس با تامین کننده. تجهیزات آشپزخانه - نکات ضروری هنگام خرید چرخ گوشت صنعتی . با استفاده از بتن . . مخلوط کردن سنگ زنی ماشین آلات · تثبیت خاک مخلوط گیاه آفریقای جنوبی · خرید.

بلوک های بتنی ساخت دستگاه ایرلند - فروش تجهیزات معدن خرد کردن معدن

ساخت ماشین آلات بلوک مورد استفاده در فروش. فروش دستگاه های بلوک . استفاده از ماشین آلات بلوک های بتنی . مخلوط بتن مصرفی در ساخت بلوک . دریافت قیمت.

استفاده بتن مخلوط گیاه و ماشین آلات,

ﻫـﺎﯾﯽ ﻟﺮﺯﺵ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮﺍی ﺑﺘﻦ . ﻣﺠﺎوﺭ و ﻧﻮﻉ ﺳﯿﻤﺎﻥ و ﺑﺘﻦ ﺑﺴ

1 فوریه 2013 . ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤ. ﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺍﺟﺮﺍی ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ. ٨٨. ﺷﮑﻞ. 1. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ﺷﻤﺸﻪ. ﺑﺮﺍی ﺗﺮﺍﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﯾ. ﮏ ﺩﺍﻝ .. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺎﻟﻪ. ﮐﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﻤﻮﺩی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻟـﻪ ﻣﺘـﺼﻞ ﺍﺳـﺖ و. ﺣﺮﮐﺖ ﺩوﺭﺍﻧﯽ .. ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﺏ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺨﻠـﻮﻁ ﮔـﺮﺩﺩ و ﺳـﭙﺲ ﺳـﯿﻤﺎﻥ ﺑـﻪ. ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﻓﺰوﺩﻩ .. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺼﺐ، ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﮔﯽ، ﮔﻞ، ﭼﺮﺑﯽ، ﺭﻧﮓ و ﺫﺭﺍﺕ ﺧـﺎﺭﺟﯽ.

کاربرد و مزایای استفاده از بلوک سبک clc - سژین

فوم بتن از مخلوط کردن سیمان پورتلند ، شن و ماسه، خاکستر، آب در ابعاد متنوع تولید می . بلوک clc در کارخانجات مختلف و با استفاده از ماشین آلات و در قالب های مختلف.

استفاده بتن مخلوط گیاه و ماشین آلات,

مایع کفزای فوم داتام - توسعه عمران داتام

16 ا کتبر 2017 . در تولید بتن سبک یکی از مهمترین پارامترها استفاده از مایع کف زای . و در مقابل نیروهای فیزیکی و شیمیایی ناشی از مخلوط شدن با بتن و تخلیه در . می نمایند که البته نام گذاری هایی همچون فوم گیاهی، فوم نانو ، فوم اسیدی و . شرکت توسعه عمران داتام دو رده فوم پرکیفیت جهت استفاده در دستگاه های فوم بتن و قطعات.

انواع بتن - راهنمای جامع آشنایی با انواع بتن - ژوپیتر | بررسی و .

23 جولای 2018 . این دسته از بتن ها در سازه های حساس و مهمی مثل برج خلیفه استفاده می شوند ... رنگدانه های اکسید آهن زرد یا گل اُخری زرد رنگ محتوای باریم و کلسیم و fe2o3 .. بتن مگر معمولا توسط دستگاه های مخلوط کن کوچک ( بتنیر ) ساخته می شود ؛.

بتن آماده - آپتوس

بدین ترتیب این مخلوط سفت شده بتن نام گرفت و تا به امروز به عنوان یکی از پرکابردترین . افزایش ساخت و ساز و نیاز روز افزون به مصرف بتن، موجب شکل گیری اولین کارخانه های . ماشین آلات و ناوگان حمل و پمپاژ مجهز (با بیش از 50 دستگاه ماشین).

بتن آماده - آپتوس

بدین ترتیب این مخلوط سفت شده بتن نام گرفت و تا به امروز به عنوان یکی از پرکابردترین . افزایش ساخت و ساز و نیاز روز افزون به مصرف بتن، موجب شکل گیری اولین کارخانه های . ماشین آلات و ناوگان حمل و پمپاژ مجهز (با بیش از 50 دستگاه ماشین).

محصولات جانبی سازه ها و محصولات آن - بتن پاس

موارد استفاده: : استفاده آسان و کاملا اقتصادی، عدم پرتاب سنگ و موج انفجار، بی خطر و . انواع سازه های بتنی و سنگی، در محل هایی که امکان استفاده از ماشین آلات سنگین . ها و همچنین کاهش شکنندگی و افزایش مقاومت دربرابر آتش به مخلوط بتن اضافه می گردد. . در جاده های کوهستانی ، ایجاد دیواره های گیاهی برای ساخت عایق صدا در بزرگراه ها.

بلوک های بتنی ساخت دستگاه ایرلند - فروش تجهیزات معدن خرد کردن معدن

ساخت ماشین آلات بلوک مورد استفاده در فروش. فروش دستگاه های بلوک . استفاده از ماشین آلات بلوک های بتنی . مخلوط بتن مصرفی در ساخت بلوک . دریافت قیمت.

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

1 مه 2013 . هﺎﯼ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ ﻓـﻮﻻد و ﺳـﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓـﯽ در ﺑﺘـﻦ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ. هـﺎﯼ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺘﻦ در .. 4. ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. هﺎ ﺑﺎﯾﺪ دور از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهﯽ و ﻣﻮاد ﺁﻟﻮدﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . 5. .. ﻧﮕﻬﺪارﯼ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﺗﻬﻴﻪ و ﺣﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ در ﺳﺎﯾﻪ و ﺁب ﭘﺎﺷﯽ ﺁﻧﻬﺎ . د. -. ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮدن ﻣﺨﻠﻮط.

نشریه شماره 55

8 جولای 2003 . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩی ﺗﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﺮﯾﻊ و ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ. ﺁﻥ، ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ .. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰوﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ ... و ﺣﻔﺮﻩ و ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک و ﺁﻫﮏ و ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﺬﺏ. ﺁﺏ ﺁﺟﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺁﻫﮑﯽ ﺩﺭ. 24 .. ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﻮک ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ و. 5/3. ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﻦ.

نحوه ی ساخت دیوار پیش ساخته ی بتنی - کالا لیست

رسانه تخصصی کالا لیست: این ویدئو مراحل تولید و ساخت دیوارهای پیش ساخته ی بتنی را نشان میدهد .

ماشین آلات بتن سبک - فوم بتن

ماشین آلات قابل حمل بتن سبک ( پرتابل ) جهت تولید بتن فوم و بتن CLC. . دستگاه فوم ژنراتور با مصرف 1 به 35 با آب مخلوط شده و محصول خروجی به صورت کف خامه.

استفاده بتن مخلوط گیاه و ماشین آلات,

گروه AKW - چین تولید کنندگان سیمان، تامین کنندگان، کارخانه .

ماشین آلات ساختمانی .. هنگام استفاده از محصولات سیمان لطفا با توجه به ساخت و ساز نقطه و الزامات طراحی درجه مقاومت بتن را با درجه تنوع و مقاومت سیمان را انتخاب کنید. . آن می تواند مطالبات بتن مخلوط گیاه که نیاز به حمل و نقل راه دور را تامین کند.

آيين نامه سازه هاي بتني حجيم- نشريه شماره 344

ﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﺑﻨﯿﻪ ﺧﺎﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .. ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ .. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺳﯿﻼﺑﯽ و ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺏ ﺭوﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﻪ ﻧـﺸﯿﻨﯽ، . ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻟﺪوﺯﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

اجرای فوم بتن - آریا فوم بتن

این مواد توسط دستگاه های مخصوص ، مخلوط و تولید شده و برای استفاده آماده می گردد که .. این بتن با ماده مولد فوم یا کف با پایه شیمیایی ، گیاهی تولید می شود و از نطر.